TechForce Innovations (TFI) is gespecialiseerd in het verkrijgen van subsidies en andere financiering voor innovatie- en internationale projecten en uitvoeren van project management.

Bedrijfsprofiel

Wij zijn al bijna 30 jaar een partner voor bedrijven en organisaties in het opzetten en managen van projecten en het verkrijgen van subsidies, kredieten, overheidsopdrachten en ander vormen van financiering voor projecten. Financiering van de projecten is niet een doel op zich, het is een middel om innovatieve oplossingen en economische ontwikkelingen te realiseren. Wij zijn breder betrokken gedurende het hele project, om te blijven sturen op maximale impact vanuit drie invalshoeken:

 • Het leveren van toegevoegde waarde door kansen, risico’s en succesfactoren van het project inzichtelijk te maken;
 • Het stimuleren van interesse bij financieringsprogramma’s en uitvoeringsinstanties om het project financieel te ondersteunen;
 • Het bijdragen aan duurzame ontwikkeling met maatschappelijk voordeel tijdens en na implementatie van het project.

Naast een grote betrokkenheid, staat TFI voor kwaliteit, integriteit en ambitie. Om het maximale te bereiken investeren wij in de relaties met onze klanten, partners en financieringsprogramma’s om gezamenlijk projectkansen te verkennen en te benutten. Daarnaast onderschrijven wij het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zoals tot uitdrukking komt in ons CSR beleid.

Werkwijze

De belangrijkste schakels binnen onze dienstverlening zijn:

 • Subsidiebemiddeling en projectfinanciering: TFI is op de hoogte van subsidie- en financieringsregelingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Bij een 'match' tussen projectiniatieven en een financieringsregeling, zullen we in samenspraak het complete aanvraagproces verzorgen. TFI vertaalt de activiteiten, die voor de regeling in aanmerking kunnen komen in heldere, overzichtelijke en kansrijke aanvragen.
 • Projectmanagement: TFI biedt ondersteuning bij de uitvoer en afwikkeling van de aanvraag. Onze consultants zijn projectgeoriënteerd, bewaken de voortgang en verzorgen de correspondentie met de projectpartners en de uitvoeringsinstantie,  zodat u zich kunt richten op de projectuitvoering.

TechForce Innovations werkt voor bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s in uiteenlopende sectoren. TFI werkt onder meer voor partijen die actief zijn in High Tech systemen, Informatietechnologie, Maritime & Offshore, Water management, Agri & Food,Tuinbouw, Werktuigbouw, Creatieve sector, Chemische industrie, Life Sciences & Health en (duurzame) energie.

Het omzetten van ideeën tot succesvolle innovaties is risicovol en complex. TFI ondersteunt bedrijven hierbij door het aanvragen van financiële middelen en begeleiding van het project, zodat u zich kunt richten op de projectuitvoering.

Innovatie

TechForce Innovations (TFI) is gespecialiseerd in het aanvragen van innovatiesubsidies en -kredieten en het begeleiden van innovaties voor een groot aantal ondernemingen en kennisinstellingen in Nederland. TFI heeft een bijzondere positie verworven in deze markt, omdat wij expertise van subsidieregelingen weten te combineren met onze technische kennis en ervaring van het begeleiden van succesvolle R&D projecten.

Onze consultants verdiepen zich graag in uw strategieën, markten en technologieën en zijn tegelijkertijd goed geïnformeerd over de actuele regelingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Door u tijdig en opbouwend hierover te informeren, zorgen wij ervoor dat u de financiële mogelijkheden optimaal kunt benutten.

Onze opdrachtgevers worden niet alleen bijgestaan in het aanvragen van subsidies, TFI begeleidt ook de technische en administratieve aspecten van innovatieprojecten. Ook adviseert TFI als Innovatiemakelaar bedrijven over nieuwe businesscases en helpt met het vinden van geschikte technologiepartners en investeerders. Door deze gedegen structurele aanpak scoren de door ons begeleide projecten goed. Bij onze klanten vertaalt dat zich in een hoge successrate en lage overhead.

Een voorbeeld project betreft e-OPTIMA, waarin TFI haar verschillende innovatiediensten heeft toegepast voor een regionaal samenwerkingsproject in de agri&food sector. 

Innovatieprogramma's

Voor nagenoeg al onze klanten vragen wij fiscale stimuleringen via WBSO en Innovatiebox aan. Betere benutting van deze regelingen is mogelijk doordat onze consultants uw innovatiekansen herkennen en weten om te zetten in heldere projectomschrijvingen en R&D strategieën. Uiteraard is een transparante administratie en verantwoording noodzakelijk, waarbij TFI u de handreikingen en ondersteuning biedt. Een greep van programma's waar we ruime ervaring mee hebben:

 • MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT): dit programma stimuleert MKB ondernemingen die samenwerken aan nieuwe technologie ontwikkeling binnen de sectoren waarin Nederland uitblinkt.
 • Eurostars: in dit programma kunnen MKB ondernemingen subsidie aanvragen voor hoogwaardige, internationale, marktgerichte R&D projecten.
 • Innovatiefonds MKB+: biedt de mogelijkheid tot het aanvragen van een rentedragende lening voor de fase tussen idee en productontwikkeling en een rentedragende lening voor risicovolle marktgerichte technische ontwikkelingsprojecten.
 • Horizon 2020: Europees programma voor het stimuleren van excellente innovatieprojecten die worden uitgevoerd door een breed Europees samenwerkingsverband met partijen uit verschillende Europese landen.
 • EIA/MIA: ondernemingen kunnen een belastingvoordeel verkrijgen op investeringen in milieuvriendelijke en/of energiezuinige bedrijfsmiddelen.
 • Topsectoren: er zijn 9 topsectoren aangewezen die elk een eigen innovatiecontract hebben opgesteld waarin maatregelen, plannen en afspraken staan om de topsector te versterken. De topsectoren publiceren regelmatig regelingen die innovatie bij ondernemingen beogen te stimuleren. Binnen de topsector energie zijn diverse subsidieprogramma’s aangekondigd die innovatie stimuleren.

 

·         MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT): dit programma stimuleert MKB ondernemers die samenwerken aan nieuwe technologie ontwikkeling binnen de sectoren waarin Nederland uitblinkt.

·         Eurostars: MKB ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor hoogwaardige, internationale, marktgerichte R&D projecten.

·         Vroegefasefinanciering: rentedragende lening voor de fase tussen idee en productontwikkeling

·         Innovatiekrediet: rentedragende lening voor risicovolle marktgerichte technische ontwikkelingsprojecten.

·         Horizon 2020: Europees programma voor het stimuleren van excellente innovatieprojecten die worden uitgevoerd door een breed Europees samenwerkingsverband met partijen uit verschillende Europese landen.

·         WBSO/RDA: deze regelingen bieden een belastingvoordeel op de loonkosten en andere relevante kosten in het kader van R&D projecten.

·         Innovatiebox: met deze regeling is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een verlaagd VpB-tarief van 5% op de winsten die met innovaties behaald worden.

·         EIA/MIA: bedrijven kunnen een belastingvoordeel verkrijgen op investeringen in milieuvriendelijke en/of energiezuinige bedrijfsmiddelen.

·         Topsectoren: er zijn 9 topsectoren aangewezen die elk een eigen innovatiecontract hebben opgesteld waarin maatregelen, plannen en afspraken staan om de topsector te versterken. De topsectoren publiceren regelmatig regelingen die innovatie bij bedrijven beogen te stimuleren. Binnen de topsector energie zijn diverse subsidieprogramma’s aangekondigd die innovatie stimuleren.

Ondernemers zien groeikansen in opkomende markten en ontwikkelingslanden, waar lokale situaties vragen om oplossingen. TFI biedt bedrijven de benodigde steun in de rug of neemt desgewenst zelf het voortouw.

Internationaal

TechForce Innovations (TFI) heeft al vele ondernemers bijgestaan in het realiseren van hun plannen in opkomende markten en ontwikkelingslanden, vaak met het verkrijgen van financiële steun van instanties, maar ook met het wegwijs maken naar de benodigde kennis en partners om in de betreffende landen projecten te kunnen implementeren.

Onze consultants bouwen voort op uw plannen en initiatieven en denken met u mee over strategieën om risico’s te reduceren en obstakels te overwinnen. Of het nu gaat om het exporteren naar een nieuwe markt, het opzetten van een nieuwe vestiging in het buitenland of het uitvoeren van een concreet project in een ontwikkelingsland. Onze aanpak leidt tot een compleet overzicht van kansen en risico’s, waarop effectief gestuurd kan worden.

TFI treedt ook op als coördinator van Publiek Private Projecten, waarbij in samenwerkingsverbanden geïntegreerde oplossingen worden geboden voor vraagstukken in ontwikkelingslanden. TFI treedt op als project manager die de voortgang en kwalitatieve uitvoering van het project bewaakt, het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uitdraagt, de administratie en controle inricht, en verantwoording afdraagt aan publieke en private financiers.

Programma's en projecten

Onderstaand een overzicht van een aantal van onze lopende internationale projecten en programma’s.

 • Infrastructuur programma's: de programma's zijn gericht op de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van publieke infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden. Het project “Rehabilitation water management infrastructure Bhola”, is gericht op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe infrastructuur om het eiland Bhola van Bangladesh te beschermen tegen overstromingen. In het project "Coastal protection at Gn. Fuvahmulah" worden oplossingen ontwikkeld om het erosieproces van één van de grootste eilanden in de Maldiven te stoppen.
 • Public Private Partnership faciliteiten (PPP): deze programma's zijn gericht op het verbeteren van waterzekerheid, waterveiligheid en voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden. Het project “Sugar: make it work”, wordt door een samenwerkingsverband onder leiding van TFI uitgevoerd en is gericht op het verbeteren van de suikerriet opbrengsten in Rwanda.
 • Water sector programma's: deze programma's stimuleren samenwerking in de Nederlandse watersector om wereldwaterproblematiek op te lossen. Momenteel lopen er onder meer projecten in China en Zuid-Afrika.
 • Private sector ontwikkelingen: dit programma is gericht op de ondersteuning van vernieuwende investeringsprojecten in opkomende markten. Lopende projecten zijn onder meer het opzetten van nieuwe ondernemingen in Angola en Bangladesh.
 • Export bevordering: deze programma's zijn gericht op het demonstreren van een product of het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Lopende projecten zijn onder meer gericht op het demonstreren van Nederlandse simulatietechnologie in Maleisië en het onderzoeken van de haalbaarheid van wind technologie in Oekraïne.